ONLINE mängud

EKLi üldkogu päevakord (presidendi ja juhatuse valimise reglement)

21.10.2016

Korvpalliliidu iga-aastane Üldkogu toimub pühapäeval Pärnus. Koht on Estonia Spa hotell, aeg kell 11. Kella 13-ks hiljemalt peaks olema üldkogu läbi.

Eesti Korvpalliliidu üldkogu koosolek 18.12.2016

EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDKOGU PÄEVAKORD

 

MTÜ EESTI KORVPALLILIIT (EKL)

Aeg: 18.12.2016, algus kell 11:00

 

1.EKL üldkogu rakendamine

• Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine

• Üldkogu päevakorra kinnitamine

• Häältelugemiskomisjoni koosseisu suuruse ja liikmete kinnitamine

 

2. Eesti Korvpalliliidu (EKL) juhatuse tegevusaruande tutvustamine

 

3. EKL 2015- 2016 majandusaasta aruande kinnitamine

• Majandusaasta aruande tutvustamine

• Audiitori järeldusotsuse tutvustamine

• EKL majandusaasta aruande kinnitamine

 

4. EKL presidendi korraline valimine

• Presidendikandidaatide lühitutvustus

• Hääletamine vastavalt EKL presidendi ja juhatuse valimise reglemendile

• Hääletamistulemuste avaldamine

• Uue EKL presidendi kinnitamine

 

5. EKL uue presidendi tervitus

 

6. EKL juhatuse liikmete korraline valimine

• Juhatuse liikme kandidaatide lühitutvustus

• Hääletamine vastavalt EKL presidendi ja juhatuse valimise reglemendile

• Hääletamistulemuste avaldamine

• EKL uue juhatuse kinnitamine

 

7. EKL komisjonide kinnitamine

 

8. EKL audiitori kinnitamine

 

9. Lõppsõnad ja üldkogu lõpetamine

 

NELJAS PUNKT - EKL PRESIDENDI KORRALINE VALIMINE

Kinnitatud EKL juhatuse otsusega 18.10.2016 

 

EESTI KORVPALLILIIDU PRESIDENDI JA JUHATUSE VALIMISE REGLEMENT 

 

1. Eesmärk

Käesoleva reglemendi eesmärgiks on kehtestada ühtsed põhimõtted Eesti Korvpalliliidu (edaspidi Liit või EKL) juhatuse esimehe ja Liidu juhatuse liikmete kandidaatide ülesseadmiseks, kvalifitseerumiseks ja juhtorgani liikmete valimiseks tuginedes Eesti Korvpalliliidu põhikirjale ja käesolevale valimise reglemendile.  Valitav EKL juhatuse esimees on oma ametiseisundist tulenevalt Liidu president (edaspidi Liidu president), kellele kuulub kõrgeim Liidu esindusõigus.

 

2. Liidu presidendi kandidaatide ülesseadmine ja kvalifitseerumine

2.1.  Kvalifitseerunuks loetakse ja EKL-i üldkogule esitatakse valimiseks Liidu presidendi kandidaadid:

2.1.1. kelle  isiku kirjalik ülesseadmine on esitatud EKL-le hiljemalt 15.11.2016.a. kella 17:00-ks ning kelle personaalset ülesseadmist on kirjalikult toetanud vähemalt 15 EKL-i liiget. EKL liikmete toetusavaldused peavad olema laekunud EKL-le koos presidendi kandidaadi ülesseadmisega;

2.1.2. kes on esitanud kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks EKL-le hiljemalt 15.11.2016.a. kella 17:00-ks; 

2.1.3. kes on esitanud EKL-le hiljemalt 01.12.2016.a. kella 17:00-ks kirjalikult Liidu juhtimise ja tuleviku korraldusega seotud oma tegevuskava (edaspidi tegevuskava). Tegevuskava peab sisaldama muuhulgas presidendi kandidaadi visiooni Liidu järgnevate aastate tegevustest ja Liidu peaeesmärkidest ning sisaldama EKL komisjonide nimetused, mis jätkaksid ja/või mis tegevuskava kohaselt soovitakse juurde moodustada ja mida EKL üldkogu peaks kinnitama. 

2.1.4. kes on esitanud EKL-i sekretariaati hiljemalt 01.12.2016.a. kella 17:00-ks nimekirja Liidu juhatuse uue koosseisu kandidaatidest  (7 kuni 15 isikut). 

2.2.   Kõik  Liidu presidendi ja juhatuse valimisega seotud kirjalikud originaalmaterjalid tuleb toimetada ja/või saata käesoleva reglemendi punktis 2.1. toodud hilisemaks tähtajaks kinnises ümbrikus EKL-i aadressil Paldiski mnt 104B, 13522 Tallinn märkides ümbrikule “Eesti Korvpalliliidu presidendi ja juhatuse valimised”. 

 

Kirjalike materjalidega võrdsustakse presidendi kandidaadi ja/või EKL-i toetajaliikmete poolt digiallkirjastatult EKL-le elektrooniliselt edastatud materjal(id), mis on saadetud tähtaegselt EKL-i peasekretäri e-posti aadressile keio@basket.ee märksõnaga “Eesti Korvpalliliidu presidendi ja juhatuse valimised”.

 

3. Tegevusplaanide ja kandidaatide tutvustamine

3.1. Liidu presidendikandidaatidel on õigus tutvustada oma seisukohti ja tegevuskava.

3.2. Lisaks võimaldatakse igale presidendikandidaadile EKL-i üldkogu koosolekul, vahetult enne Liidu presidendivalimisi, kuni 15 minutit aega ettekandeks oma tegevuskava tutvustamiseks. 

3.3. Liidu presidendivalimised võitnud isik tutvustab EKL-i üldkogul enne uute Liidu juhatuse liikmete valimisi temapoolseid Liidu juhatuse liikme kandidaate. 

           

4. Valimise üldpõhimõtted

4.1. Valimisel ja hääletamisel lähtutakse käesolevas valimise reglemendis ja Liidu põhikirjas toodust. 

4.2. Liidu presidendi ja juhatuse liikmete valimistel saavad osaleda EKL-i üldkogul registreerunud Liidu liikmed või nende volitatud esindajad. Esindajaks võib olla ainult teine Liidu liige. Liidu liige saab esindada EKL üldkogul korraga maksimaalselt kuni 3 Liidu liiget. Igal Liidu liikmel on üks hääl.

4.3. EKL-i üldkogul valitakse esmalt Liidu president ning seejärel Liidu juhatuse liikmed.

4.4. Tuginedes EKL põhikirja punktile 4.12.1. toimub EKL-i üldkogul Liidu presidendi ja Liidu juhatuse liikmete valimise hääletamine salajase hääletuse vormis.

4.5. Juhul, kui EKL üldkogul valituks osutunud Liidu juhatuse liikmete arv koos Liidu presidendiga on väiksem kui 7, kuulutakse välja täiendavate Liidu juhatuse liikmete valimised järgneval EKL-i üldkogul.

 

5. Liidu presidendi valimine 

5.1. Nõuetekohaselt esitatud ja kvalifitseerunud kandidaadid Liidu presidendi valimiseks kantakse hääletamise valmisbülletäänile nende ülesseadmise ajalises järjekorras ehk valimisbülletäänil on toodud esimesena kandidaadi nimi, kes seati EKL sekretariaati üles ajaliselt kõige varem ja seejärel järgmiste kandidaatide nimed antud põhimõtet järgides.

5.2. Liidu presidendikandidaadi poolt hääletamiseks märgitakse valimisbülletäänile valituks soovitud Liidu presidendikandidaadi nime järgi kastikesse vastav selgesti eristatav märge. Mitme presidendikandidaadi üheaegne hääletamine ei ole lubatud ning vastavad valimisbülletäänid loetakse kehtetuks. Samuti loetakse kehtetuks valimisbülletäänid, millel ei ole ühegi Liidu presidendi kandidaadi nime taga vastavat selgesti eristatavat märget.

5.3. Valituks osutub Liidu presidendikanditaat, kelle kandidatuuri poolt hääletavad üle poole osalenud ja/või EKL-i üldkogul esindatud Liidu hääleõiguslikest liikmetest.

5.4. Kui esimeses hääletusvoorus ei saa ükski Liidu presidendikandidaat üle poole osalenud ja/või EKL-i üldkogul esindatud Liidu liikmete poolthäältest ja valimistel osaleb üle kahe kandidaadi, korraldatakse kahe enim hääli saanud Liidu presidendi kandidaadi vahel teine hääletusvoor järgides analoogseid salajase hääletuse põhimõtteid. 

5.5. Teises hääletusvoorus osutub Liidu presidendiks valituks isik, kes kogub lihthäälteenamusega suurema arvu EKL-i üldkogul esindatud Liidu hääleõiguslike liikmete hääli. 

 

 

6. Juhatuse liikmete valimine 

6.1. Nõuetekohaselt esitatud kandidaadid Liidu juhatuse liikmete valimiseks esitatakse EKL üldkogule salajaseks hääletamiseks koondnimekirja alusel, millele on kantud valituks osutunud Liidu presidendikandidaadi poolt toodud EKL juhatuse liikme kandidaatide nimed.

6.2. Liidu juhatuse liikmekandidaadi poolt hääletamiseks tuleb teha koondnimekirjaga valimisbülletäänile iga valituks soovitud Liidu juhatuse liikme kandidaadi nime järgi  vastavasse kasti sellekohane selgelt eristatav märge. EKL juhatuse liikme kandidaadi nime taga märketa kast koondnimekirjas tähendab seda, et konkreetse juhatuse liikme kandidaadi valimiseks häält ei antud. Kehtetuks loetakse valimisbülletäänid, millel ei ole ühegi EKL juhatuse liikme kandidaadi nime taga vastavat selgesti eritatavat märget.

6.3. Liidu juhatuse liige loetakse valituks, kui tema poolt hääletab üle poole osalenud ja/või EKL-i üldkogul esindatud Liidu hääleõiguslikest liikmetest.

 

7. Volituste kehtivusest ja lõppemisest 

7.1. Valitud uue Liidu presidendi ja juhatuse liikmete volitused algavad ja senise Liidu presidendi ja juhatuse liikmete volitused lõpevad EKL üldkogu vastavate otsuste vastuvõtmisega.

7.2. Valitud uue Liidu presidendi ja Liidu juhatuse liikmete volituste tähtaeg on 4 aastat EKL üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

 

8. Häältelugemise komisjon

Liidu presidendi ja Liidu juhatuse liikmete valimistega seotud häälte lugemise ja valimistulemuste sõltumatuks väljaselgitamiseks valitakse EKL üldkogul viibivate EKL sekretariaadi, EKL komisjonide liikmete ja/või Liikmete hulgast 5 liikmeline erapooletu häältelugemise komisjon. Häältelugemise komisjoni ei tohi kuuluda isikud, kes on ise valimistel Liidu presidendi või juhatuse liikme kandidaadina üles antud. Häältelugemiskomisjon kontrollib valimisbülletäänide kehtivust, häältelugemise õigsust ning esitab hääletamistel saadud valimistulemused EKL üldkogule kinnitamiseks. 

 

Eesti Korvpalliliit
PAF liiga
Korvpalli Meistriliiga
Naiste liigad
Meeste Saku liigad
G4S Noorteliigad
Rahvaliiga
Seeniorid
Karikavõistlused
BSBC
3x3 korvpall
Koondised
Tule trenni
Treenerid
Audentese Spordigümnaasium
Kohtunikud
Videoarhiiv
Pood
Korvpall 2030
piletid
Sünnipäevad
Täna, 30. juuni
Margus Laas (56)
Aleksandra Mazjakina (30)
Viive Müür-Pallok (87)
Tõnis Putko (32)
Taavi Telgma (44)
Homme, 1. juuli
Ivar Einloo (57)
Jüri Viigipuu (84)
Sulge

Ülekanded

   
Sulge

Eesti - Saksamaa